top of page
Nieuwe Gracht 1870

Anna Vooght

Weduwe van Jan Cruijwagen, Johannes Troost en Abraham van Buuren.

Anna Voocht testament 1681

Het testament van Anna Voocht

Datum: 21 april 1691

Locatie: Het kantoor van de notaris in de Reestraat in Amsterdam. Zij komt uit Noordwijk.

Notaris: Jacobus Hellerus

We beginnen met het testament. De inventarissen volgen daarna.

Het handschrift (van klerken Schaep en Bicker) zijn zeer duidelijk. Helaas voegt notaris Hellerus nogal wat opmerkingen toe in een onduidelijk kriebelschrift. Zijn opmerkingen heb ik gecursiveerd en niet alles kunnen transcriberen.

testament anna vooght 21 april 1691 905.jpg

905

testament anna vooght 21 april 1691 907.jpg

906 - 907

testament anna vooght 21 april 1691 909.jpg

908 - 909

testament anna vooght 21 april 1691 911.jpg

910 - 911

905
dat in den jare onses Heeren ende zaligmakers
Jesu Christi 1691 op den 21 dage des maents april
des middags de clocke omtrent elf ure voor
mij Jacobus Hellerus nots publicq bij den
hove van hollandt geadmitteert 't Amsterdam
residerende ende de nabez. getuijgen persones
gekomen en verschenen is juffr Anna Vooght
laest wed: van zal: Jan Cruijwagen wonende
in de vrije heerlijckheit van Noortwijck mij
notaris bekent. cloeck ende gesondt haer verstant
memorie ende sprake ten vollen gebruijckende
soo't opents scheen, ende bleeck, dewelcke door ov-
denckinge des doots verklaerde gemaeckt te
hebben haar testament, ende uijtterste wille
in manieren navolgende in den eersten hare
ziele Godt Almachtigh ende hare doode lichae-
me de Christes begravinge bevelende, heeft
wederroepen doodt en teniet gedaen sulcx
doende mits desen alle testamenten codicillen
ende alle andere uitterste wille, die sij test-
trice voor dato deses eenig sints gepasseert ofte
verleden soude mogen hebben, en op nieuws dispo-
nerende, heeft hare drie jongste kinderen
Anna Troost, Barbara, en Hendrick Kruijwagen
geinstitueert ende genomineert sulcx doende
mits desen in de legitime portieens na rechte
uijt hare testatrices goederen competerende
ofte bij vooroverlijden van een ofte meer
des overledens wettige descendenten bij repre-
sentatie in d'overledens plaets, ende in alle
de andere en meerdere goederen roerende
onroerende actien credieten ende geregtigheden
e(n) geene uijtgesondert die sij testatrice metter doot
ontruijmen en achterlaten sal, heeft zij testa-
trice tot haer eenige erfgenaem geinstitueert
en genomineert sulcx doende mits desen
haer soon Cornelis van Buren ofte bij sijn voor=
overlijden sijne wettige descendenten bij

906
representie in sijne plaetse dogh bij aldien
deselve Barbara en Hendrick Cruijwagen ofte
derselver descendenten in hun plaetse ofte hun-
ne vooghden van derselver wegen approberen
en van waerden houden de drie respective
inventarisen die sij testatrice soo wegens
de goederen die sij testatrice en Jan Kruijwagen
haer man zal: bij malkanderen ten huwel. heb-
ben ingebracht en bij denselven Jan Cruijwa-
gen metter doot nagelaten op huide dato dese
voor mij nots: ende getuijgen heeft op gereght
ende gepasseert dewelcke sij testatrice in goede
consientie verklaert deugdelijck en opregt
te wesen en de dienvolgende wettelijck of voor
nots.: en getuijgen binnen ses weken na haer
testatrices overlijden validelijck quaeme te re-
nuncieren en afstant te doen van vaders erffe-
nisse ende dat deselve als mede de voorz. An-
na Troost of hare descendenten of haere voogh-
den de navolgende dispositie in alle poincte
en delen soo als deselve leijt volkoment ende ap-
proberen en daer van behoorende acte passeren
soo verklaerde sij testatrice de voorn staende
dispositie te wederroepen ende vernietigen
en op nieus te disponeren t gene volght
eerstelijck heeft sij testatrice geprelegateert
ende voor uijtgemaeckt aen haer dochter An-
na Troost ofte bij haer vooroverlijden aen ha-
re kinderen in haer plaetse de somma van
twaalf hondert gulden des dat sij voor haer va-
ders noch broeders erffenissen niet sal hebben
te pretenderen.
Item aen de voorz. Barbara ende Hendrick
Cruijwagen elck de somme van drieduijsent
gulden ofte bij voor overlijden van een ofte
beijde van des overledens wettige descendenten

907
bij  representatie in d` overledens plaetse
en aen Hendrick Cruijwagen haer goudt beurs
van tweehondertvijftig gulden en aen Barbara Cruijwagen
een roosijes ringh met 7 steenen en een paer
pendanten die sij draaght waerdigh ontrent
eenhondertvijftig gulden.

Item aen haer voorz. twee dochters Anna
Troost en Barbara Cruijwagen alle haer
testatrices clederen van sijdt wolle en linnen
tot haer lighaem behoorende en dat Anna
Troost haer goude ringh waerdig ontrent
tweehondert gulden en haer pinckringrtie ron-
tom beset met kleijne diamantijes die sij
draeght sal behouden

Ende in alle d`andere ende meerdere goe-
deren roerende onroerende actien crediten
ende gerechtigheden geene uijtgesondert
die sij testatrice metter doot ontruijmen
ende achterlaten sal heeft sij testatrice
tot haer eenige ende universele erfgena-
men geinstitueert en genomineert sulcx
doende mits desen hare vier kinderen Cor-
nelis van Buuren, Anna Troost, Barbara
ende Hendrick Cruijwagen egal ende voor
gelijcke portien ofte bij vooroverlijden van
een ofte ander des overledens wettige des-
cendenten bij representatie in d`overledens
plaetse
Sijnde haer testatrices expresse wille ende
begeren dat de somme van vierduijsent gulden
van hare nagelatene goederen ende over-
sulcx van ijder erff portie van hare voorz.
vier kinderen de somme van duijsent
gulden fidei commis vast ende verbonden
sullen sijn ende moeten gaen erven en   

908
versterven in`t geheel en sonder aftreck van
de trebellianique portie van deselve kin-
deren comende te overlijden op hunne
kinderen en verdere descendenten bij
representatie ende ijemant van hare
testatrices kinderen sonder wettige
descendenten int leven natelaten ster-
vende aen haere testatrices erfgenaemen
abintestato als dan in`t leven wesende
ende mede moeten gaen erven ende
versterven in ijder staecke van de eene
van hare testatrices kintskinderen on-
mondigh en ongetrout stervende op de
andere tot de leste tot ofte bij vooroverlijden
van een ofte meer mede aen des overle-
dens descendenten bij representatie in
d`overledens plaetse sonder bij eenige
successie ab intestato anders te mogen
versterven nochte dat hare kinderen oijt
ofte tot eenigen tijden nochte dat hare
kintskinderen soo langh deselve onmon-
digh ende ongetrouwt sijnde voorz
vierduijsent gulden sullen mogen verteren
verhandelen transporteren belasten be-
swaren alieneren ende vervreemden
nochte bij testamente codicille ofte eenige
andere uijtterste wille daer van dispo-
neren item dat deselve nochte de vrugh-
ten ende renten van dien niet verbonden
aensprakelijck ofte executabel sullen
wesen voor eenige lasten ofte schulden
maer dat deselve vierduijsent gulden op
haer huijs en erve in de Halsteegh over de

909
Pieter Jacobs dwarsstraet daer sij testatri-
ce ingewoont, van outs genaemt de beker
verbonden blijven welck huijs en erve
soo lange `t selve verbant geduijrt niet sal
mogen worden verkocht of veralieneert
dat mede de renten ende de vruchten van
deselve # gulden bij hare testatrices voorz.
vier kinderen en derselven descendenten
bij representatie ijder voor een gereght
vierde part sullen getrocken en genoten
werden ten waere dat ijmant van de
voorz. kinderen of kints kinderen gedu-
rende t voorz. verbant behoeftigh wierde
ofte in armoede quame te vallen dewelc-
he als dan de volle renten en vruchten
van deselve vierduijsent gulden
ofte soo veel daer van sullen trecken en ge-
nieten als de nagenoemde executeurs
sullen goet vinden
Is noch haer testatrices wille dat alletge-
ne Anna Troost van de goederen die sij
van haer testatrice sal nalaten sal moeten
in`t geheelen sonder aftreck van de legitime
en trebelliquique portie gaen erven en
versterven bij aldien sij Anna Troost onge
trouwt sterft aen haer testatrices erfge-
namen ab intestato als dan levende
sonder bij eenige successie ab intestato
anders te mogen versterven nogh dat
sij Anna Troost daer van ter contrarie
bij testamente codicille of andere uijtterste
wille sal mogen disponneeren sulcx ver-
biedende bij desen
stellende sij testatrice tot vooghden

# vierduisent
handtekeningen anna Voocht getuigen en
notaris

910
over hare onmondige kinderen en mede erf-
genaemen en regierders ende administra
teurs over deselver goederen en specialijck
over de verbondene vierduijsent gulden ende
executeurs van dese haere uijterste wille
d`H. Dirck munter colonel.p. ende de voorz. Cornelis van
Buren haer soon gevende deselve daer toe
alle maght na reghten van noden met
maght dat bij absentie overlijden ofte an-
dere kennes. ongelegentleijt van een van
beijden d`overblijvende vermogen sal een
ander bequaem persoon in des gebrekige
plaets te kiesen die gelijcke maght sal heb-
ben alsof denselven van eersten aen in
desen was gestelt en dat soo successives
tot dat de voorz. voogdije ende administra-
tie in desen sal sijn vol braght met expres-
se uijtsluijtinge van de weeskamer
(ende Heeren weesmrs). van Noortwijck Haarlem
ende alle andere steden of plaatsen  daar haar
sterfhuijs mogte valle .......
hare ende behoudens derselver een waerdigheijt
en alle andere van de moeijten excuseren
de en bedanckende mits deses
alletwelcke sij testatrice verklaerde te wesen
haer testament en uijtterste wille willende
dat alle t selve volkomen kraght sal hebben
en achtervolght werden `t sij als testament
codicille ofte eenige andre uijtterste wille
soo sulcx best kan bestaen alwaert dat alle
solemniteijten in rechten geregt: in desen
niet waren geobserveert daer van sij wilde
sijn geexcuseert versoeckende aen mij nots
hier van een ofte meer instrumenten
in forma aldus gedaen en gepasseert
`t amsterdam ten woonstede mijnt nots. int bijsijn van
Barent van Poorte en Migiel LeBlom als getuijgen ...
.....         handtekeningen

De inventarissen

Het zijn vele bladzijden, tot en met 973!

De oude notering voor een bedrag is F gulden - stuiver - penning

testament anna vooght 21 april 1691 915.jpg
testament anna vooght 21 april 1691 917.jpg

915

916 - 917

testament anna vooght 21 april 1691 919.jpg

918 - 919

testament anna vooght 21 april 1691 921.jpg

920 - 921

testament anna vooght 21 april 1691 923.jpg

922 - 923

915
Inventaris van de ten huwelijck ingebraghte
goederen van zal: Jan Kruijwagen

916
Ataat ende inventaris

van

917
Van alle de goederen roerende onroe-
rende geene uijtgesondert mitsgaders
schulden en lasten die in en aan gebraght
sijn ten huwelijck   maij A 1672
door Sr. Jan Kruijwagen bij juff.: Anna
Vooght sijnde de meubile goederen door
haar getaxeert ten prijse nevensijden
vast gestelt beschreven ten versoecke
en opt aangeven van de meer gemelde
juffr.: Anna Vooght nu wed. van Jan Kruij-
wagen door mij Jacobus Hellerus nots:
publ: bij den hove van hollandt gead-
mitteert t `Amsterdam residerende

Huijsraat
Vier oude spaensse stoellen F 6
Ses steene beeltiens F 3
Ses gestreepte stoellen F 18
Een note bome tafeltije F 4
Een spiegel met een swar
te lijst  F 2:-10:-
Een lessenaer  F 1:-10:-
Twee bedden en een peulluw
te saemen  F 50
Twee hooftkussens  F 2:-10:-
Drie wolle dekens  F 6
Een wapen met een acht
kante lijst  F...........

918
ijzerwerck
Een vis spit  F  a:-10: -
Een loop spit  F 3
Een rooster  F 1:- 10:-
Een hack mes  F -:- 6:-
Een droop lepel  F 1
Een henghsel  F  -:- 3:-
Een pannekoeck schopije  F -:- 3:-
Een braatpan  F 9
Een tanghe en asschop  F -:- 14:-

Coperwerck
Een vis ketel  F 3
Twee staende kandelaers  F 1:- 16:-
Een vijseltije  F 2
Een schuijm spaen  F  -:- 10:-
Twee toeback doosen  F 1
Twee kopere hanghblakers  F 1:- 10:-
Een vier convoortije  F 1:- 10:-
Een metale boeckendekoecx
pan  F2

Tin
Twaelf borden  F 4:- 16:-
Een schotel van 8  F 3:- 4:-
Twee schotels van 4  F 1:- 12:-
Een bier kan  F 1:- 10:-

919
Silver
Twee lepels  F 10
Drie agate mesijes met silvere
bantijes  F 6
Twee silvere soutvattijes  F 7

Glas en aerdewerck
Een glase fluijt met amsterdamse
wapen  F 2
Ses staende schaellen  F 1:- 16:-
Twaalf borden  F -:- 8:-
Een groote aende rouanse
schael   F 1 (inktvlek)

Wollegoet
Een leere manskolder  F 5
Een lakens manskleet  F 25
Twee hoeden  F 3
Een sargie onderkleet  F 5
(sargie = grof wollen)
Twee packen demete onder
kledenen  F 6
Twee paer wolle gecoleurde koussen  F 3
Twee paer witte wolle koussen  F 1: - 10:-

Linnen
Een linne kiel  F 1:- 10:-
Drie peuleuw lakens  F 6
Vier mans hembden  F 4
Drie dosijn servetten  F 18
Vier tafel lakens  F 8
Ses paer slaep lakens  F 25

920
Twaalf sloopen  F 12
Ses paer mansmouwen  F 6
Vier dassen met kant  F 5
Drie nacht dasijes  F -:- 18: -
Een dosijn fijne servetten  F 12
Ses bonte neusdoeckijes F 1: - 16:-
Een half dosijn mans mutsen F 3

Een hofstede bestaende
in een huijs berge ende: met een
beplantinge van een morgen
lands met vrughtboomen
staende en gelegen op den
uijtwege met ontrent
twaelef morgen lant
verkoght door de inventa
riente aen Sr. Jan nobel
voor de somme van seven
duijsent twee hondert gulden F 7200

Schulden ten huwelijck aangebragt
Aan de 200ste penninh F....
Aan Arent Brinck wijnko-
per  F18: - 18:-
Aan de hoede stoffeerder F 5
Aan Barent Croonenburg F 22:- 6:-
steenkoper
Aan Jacob Onkruijt schilder  F 10:- 5:-
Aan Hendrick Schagen hoe-
de stoffeerder  F 14: - 2: 6: -

921
Aan Jacob Jansen Luijten voor
verpond:  F 24: 13: 14:
Aan de kaaskoper  F 7: - 1:-
Aan Cornelis Legouche voor
toeback  F 8: - 8: -
Aan Jurriaan Lopels zadelma-
ker  F 5: - 2:-
Aan molegelt  F 2: - 11: 12:-
Aan Leijntie Joosten spijker
koopster  F 2: 19:-
Aan molegelt  F 15: 2: 12: -
Aan dienstbode gelt  F 1
Aan mr. Jan Block  F 10: - 13: -
Aan Abraham Huijzinge
wijnkoper  F 37: 17:-
Aan Egbert Noest  F 3: 10:-
Aan Dirck Pieters  F 5: 8: -
Aan de wed.: Huijbert ver-
donck  F 23: 2: 8: -
An Nicolaes Valckenburgh
wijnkoper  F 106: 6: -
Aan Niesije Keijsers volgens
obligatie  F 400
Aan  verschenen intrest van
een jaer  F 16
Aan Egbert Noest de somme
van achthondert gulden vol-
gens obligatie in dto den
18 auguste A 1670 en afge-
daen 1675  F 800

922
Aan een jaer intrest aan
deselve  F 24
Aan Jacob Cruijwagen volgens
obligatie in dto den 17
septemb: A: 1671 de somme
van sestienhondert gulden: af
gedaen 7 julij A 1674  F  1600
Een jaer intrest van desel-
ve  F 64
Aan Pieter Kruijwagen se-
ventien hondert gulden: op
intrest gehadt  F 1700
Twee jaer intrest van de
selve F 136
Aan Pieter Hoogeboom voort
waarnemen van t officie  F 50
Aan Nicolaes Rogiers
wegens landshuur  F 85
Aan Hendrick van Breugel
wegens salaris en proces
kosten van Derck Nob  F 127: 10:-
Aan de adv.: Molenschat
wegens salaris als boven F 48
Aan Marten Deijer prou-
reur als boven  F 43: 2: 8:
Aan de deurwaerder Jan
Joosten als boven met kast
penn: van Derck Nob tot 29
augusti A 1672  F 88

923
Voor onderhout van deselve
Dirck Nob van primo septem:
A 1672 tot A 1684 sijnde
12 jaeren a 104 gulden 8 jaers F 1248


Ende verklaerende :sij inven
tarente in goede gemoede
hier mede alles aangeven
te hebben wat haer bekent
is tot de voorz. goederen
te behoren sonder iets
daar in verswegen te
hebben alssulks gedaen ende geinventariseert
t`amsterdam op de 21 april a: 1691
in`t bijsijn van Barent van der Poorte ende Migiel
le blon als getuijgen    Handtekeningen

testament anna vooght 21 april 1691 927.jpg

927

testament anna vooght 21 april 1691 929.jpg

928 - 929

testament anna vooght 21 april 1691 931.jpg

930 - 931

testament anna vooght 21 april 1691 933.jpg

932 - 933

testament anna vooght 21 april 1691 935.jpg
testament anna vooght 21 april 1691 937.jpg

934 - 935

testament anna vooght 21 april 1691 939.jpg

938 - 939

927
Inventaris van de ten huwelijck
aengebraghte goederen bij jufr
Anna Vooght

929
Roerende onroerende geene uijtgesondert
mitsgaders de schulden en lasten die in en
aengebraght sijn te huwelijck in maij
A 1672 door juff: Anna Voogd doenmaels
bruijt van sr Jan Kruijwagen, bij den selver
Jan Kruijwagen sijnde de meubilen goederen
door haar getaxeert,beschreven te ver-
en prijsen daar  ....gestelt
soecke en opt aengeven van de meergemelde
juff: Anna  Voogt nu wed: van Jan Kruij-
wagen door mij Jacobus Hellenus nots:
publ: bij den hove van Hollandt geadmit-
teert t Amsterdam residerende

Huijsraat
Een schenck tafeltien
Twee staete bijbels
Twee groenne gardijnen
Een dito valletien
Een schoorsteen kleet
een kantoor kasije
Een sleghte pars
Een luijer kasjen
Een saeckkerdaeme houte kas
Een dito tafel
( sackerdane= djati- of teakhouten)
Een spiegel met een vergulde
lijst
Ses blauwe trijpe stoelen
Vier peereboome stoelen met
een dito armstoel
Een spiegel met een swarte
lijst

936 - 937

930
Een lantaren
Een spiegel met een swarte
lijst
Vier oude stoelen
Een schenck tafeltije
Een kaars laa
Ses kleijne stoellen
( 6 kleedstoelen)
Ses trijpe stoelkussens
Ses oude strepte dito
Een hangh orlogie
Een gelt kassie met laetjens

Schilderijen
Een bosschagie van Hackkert
(J. Hackaert)
Een maenne scheijntie van der
Neer (Aert van der Neer)
Een sonne scheijntie van dito
Een kleijn somertien van de
selve
Een wintertien
Een groote manenscheijn
Een somertjen en een win-
tertien
Twee stuckijes met koetjes van
der Neer
Een maenne scheijntie van de
selve
Een boertje met een boerintije
Een zeetie

931
Twee landtschapijes van
Hackert
Een koettije van der Neer
Een landtschapije seijnde een
hofstede
T conterfijsel van Joannes
Troost zal:
Een dito van de inventari-
ente
Een geberghte
Een landtschappije
Twee landtschapijes van
Ruijsdael
Een landtschap van Wijnants
Een brantien en een somertije
van der Neer
Een vroulije in een kamer van
der Hoogh
Een zeetien
Een kleijn somertije van ruijs-
dael
Een heel oudt man
Een venus en adonis
Een haringh en een witte broot
van Kick
T conterfeijtsel van de prins
van oranije

932
Drie conterfeijtsels sijnde de
inventarientes drie kinderen
Cornelis Barnardus en Anna
Een landtschap van Hackert
Een zeetije
Een maennescheijntie van Ruijs-
dael
Een brandtije van dito
Een nachije
Een conterfeijtsel van Derck
Troost den ouden

Iserwerk
Een knaep met koppere
blaken
Een langh en dito assekop
Een ijser decksel
Een kettingh

Coperwerck
Een vis ketel
Twee taert pannen
Een bet pan
Twee staende kandelaers
Een vijsel
Een schuijm spaen

933
Twee vis ketels
Een stoofpan
Een vleijs ketel
Drie kopere kransen
Vier kopere hanghblakers
Een langh en assekop

Tin
Een gate betiel
(= platte schotel)
Twee schotels van 12
Vier dito van 3
Vier dito van 8
Een bladt met gaten
Twaelf borden
Vier schotels van 6
Een kan
Een lamp
Een olijkan

Silver
Een silver soudt vadt
Een agaet mesje met een dito
forekije met gouden bantijes
Een silver tuijghije
Drie troupenninghen
Een half dosijn eijer lepeltijes
Een haar borsteltije

934
Gout

Een goude hoepringh
(= gladde vingerring, zonder steen)
Een psalm boeck met goudt be-
slagh

Glas en aerdewerck
Een dosijn roemers
Een half dosijn bier glaesen
Ses aerde schaallen
acht tafel borden
Twee slaa schotels

Wolle
Een swarte sijde samaer met
kant geboort
(= lang vrouwenkleed)
Een farandijne dito sonder
kant
Een swarte lakense tabbert
met een dito rock
Twee swarte sijde rocken
Een witte sateijne dito
Een roode lakense rock
Een rode saarge de dame dito
Vier beddens
Een kindere beddettije
Vijf peuluwen
Acht hooftkussens

935
Een wiegh kussentije
Vijf wolle dekens
Twee kindere dekentiens
Twee bedt kleden
Een bedt sack

Linnen
Twee peuluw lakens
Achthien vrouwehembden
Drie dosijn servetten
Acht tafel lakens
12  slae. lakens
Achtien sloopen
Veerthien voorschooden
Twaelef treck mutsen
Vier paer mouwen
Twee paer lubben met kant
(= geplooide halskragen)
Ses paar platte mouwen
Twaelef neusdoecken
Ses neer sticken
(= linnen borststuk)
Vier witte kapers
(= Muts met afhangend schouderstuk)
Vier karnet mutsen met kant
(= kornet lijkt op kaper)

Porceleijn
Drie halve lampetten

936
Acht drie lingen
Vijf dubbelde boter schotels
Drie dubb: klapmutsen
(= ondiepe porseleinen kom)
Twaelef boter schoteltijes
Vier aquciertijes
Een bekertije
Een porstelijne scheer becke
Ses kleijne sauciertijes
(=  schoteltjes)
Drie kopijes
Twee kannen
Een dito wat kleijnder
Een porsteleijne doofpot
Twee porsteleijne flescens

Juwelen
Een paer pandanten met
dertigh steenen
(= hangertje)
Een ringh met tafel dia-
mant
Een knop boot met veertien
steenen
(= middenstuk van halsketting)
Een goude ringh met seven
steenen

Aan contant gelt inver

937
scheijde spetie de somme van
een hondert gulden
Een obligatie ten lasten
van t gemeene landt van
twee duijsent gulden op de naam
van Clement van Zorgen
Een huijs en erve staende en
gelegen in de Halsteegh tegen
de Pieter Jacobs dwaersstraat
van oudts genaemt de beker
Een huijs en erve staende en
gelegen nevens t bovenstaende
van oudts genaemt de leest

Alsoo dese voorstaande goederen na
d`e .... van zal. Jan Kruijwagen nogh in
vale sijn bevonden is derhalven  .
...digh geagt deselve ....


Silver
Een silver soutvat  F 16:
Een silvere beker  F 60
Een silver bel  F 3
Een silvere doos  F 8
Een mostert pot  F 15
Een silver tuijghije  F 14
Een silver schenckbort   F 10

938
Twee silvere kandelaers  F 100
Een langh blaker  F 40
Twaelf lepels  F 55
Een fruijt schael  F 50
Een dito kleijnder  F 14

Gout
Een psalm en testament boeck
met goudt beslaghe aan acht
hoecken met twee hangers
en een kettingh van goudt
daer in voor de kettingh
en de hangers   F 60
Een gout oorijser  F 50
Een tas met een goude kettingh
met een goude hout en knoop
daar aanvast  F 50
Een goude bel met een goude
kettinghe daer in  F 120
Een gout beurs met twaelef
hondert gulden aan goudt
gelt daer in  F 1200

Juwelen
Een tafel diamant ringh  F 160

939
Inventaris van de goederen van
Jan Kruijwagen zal
ende jufv. Anna Vooght
eghteluijden

testament anna vooght 21 april 1691 941.jpg

940 - 941

testament anna vooght 21 april 1691 943.jpg

942 - 943

testament anna vooght 21 april 1691 945.jpg

944 - 945

testament anna vooght 21 april 1691 947.jpg

946 - 947

testament anna vooght 21 april 1691 949.jpg

948 - 949

testament anna vooght 21 april 1691 951.jpg

950 - 951

testament anna vooght 21 april 1691 953.jpg

952 - 953

testament anna vooght 21 april 1691 955.jpg

954 - 955

testament anna vooght 21 april 1691 957.jpg

956 - 957

testament anna vooght 21 april 1691 959.jpg

958 - 959

testament anna vooght 21 april 1691 961.jpg

960 - 961

940
Inventaris van alle de goederen
roerende

941
Roerende onroerende actien crediten ende
gerechtigheden egeeneteruterelt(??) uijtgesondert
mitsgaders de lasten en schulden van Jan
Kruijwagen ende juff. Anna Vooght echtel.
soo als deselve op`t overlijden van den voorz.
Jan Kruijwagenn sijn bevonden soo wel die gene
die sijluijden ijder int bijsonder bij malkan-
deren ten huwelijck hebben ingebracht als
staende huweijck aengekocht bez. ten ver-
soecke ende op `t aengeven van de voorz. juff.
Anna Vooght door mij Jacobus Hellenus
notaris publick bij den hove van hollandt
geadmitteert `t amsterdam residerende

Huijsraet
Een voet van een tafel met een
houte blat  F 6
Een tafel met een tafelkleet F 30
Twee tabletties  F 3
Een ijsere kist  F 16
Een swart tabelettie  F 1
Een kaert van Amsterdam  F 2
Een uijtgehouwe schotelrack  F 3
Een schillepadt koffertie  F 3
Een postelijne kannetie
met een silver litije  F 16

942
Vier scheepsleere stoelties  F 1- 10 -
Een sekreet koffertie  F 1- 10 -
Een stoffer en een kamerbesem F 1- : -
Een oude ronde tafel  F 1- 10 -
Twee emmers met kopere hoe-
pels  F 7
Een puthaeck met koper  F 1- 10 -
Een grauwe steene wijnkanne-
tie met een silver lit  F 4
Eenigh potten en pannen  F 1 - 10 -
Twee ordinari wateremmers F 1
ses stoelen  F 3
Twee houte backen  F: - 6 -
Een kamer besem  F 1
Een stoffer  F : - 8 -
Twee vrijvers en een kleerborstel  F : - 10 -
Een kleer ben  F 2 - 10 -
Twee balij manden  F 1 - 10 -
Twee servet plancken  F 1
Een mangel en een klop bort  F : - 15 -

Schilderijen
Twee lantschappes met (ver?)niste lijsten  F 8
`t huijsgesin van den (ov?)leden  F 8
`t conterfefeijtsel van Hendrick
Jans Cruijwagen  F 2 - 10 -

Coper
Twee boterpanne(tjens)  F 3

testament anna vooght 21 april 1691 963.jpg

962 - 963

943
Een visketel  F 3
Een endt brandertije  F : - 6 -
Een kopere schelletije  F : - 10 -

Tin
Twee kandelaers  F 1 - 16 -
Een tinne inck koker  F  1 - 10 -
Een boterpot  F 1 - 4 -
Twee hout vaten  F 1

Iser en blick
Een ijsere pannekoeckschoppie  F : - 6 -
Twee blicke visijes  F : - 8 -
Een dito peperbosije  F : - 3 -
Een dito lamp  F : - 16 -
Een dito march emmer  F 1 = 10 -

Aerdewerck
Vier aerde kannen  F : - 8 -
Twee water potten  F : - 6 -
Een dosijn borden  F : - 12 -

Goudt
Een goudt geneeskettinghije  F 8
een silver kruijwagentje  F 6

Wolle
Twee packen onderkleren `t eene
sijnde bast en `t andere een ras
de chene (= „geweven" chintz)  F 4
Twee dimitten onderkleren  F 8
(= witte katoenen stof)
Een leere wambus en broeck  F 4
Een lakense omhanghrock  F 6
Een bruijne lakense rock en
broeck  F 12
Een degen met een silver
gevest  F 25

944
Twee oostindische chitse sa-
maeren  F 24
(sits =  bedrukt of geschilderd katoen)
samaar = lang vrouwenkleed)
Een sijde vrouwe japonse rock  F 18
Een dito mansrock heel out  F 3
Twee hoeden  F 4
Een carpoes  F 1
(Karpoes = bontmuts voor mannen)
Een paruijck  F 6
Een witte sersie de daeme rock  F 4
Een witte linnen gestreepte rock  F 4
Drie chitse rocken  F 12
Een nacht jack  F 3
Twee paer coleurde mans koussen  F 2
Twee paer witte dito  F : - 10 -
Een sijde manskleet  F  8
Vier paer vrouwe koussen  F 4
Twee clitse dekens  F 8
Een catoen behanghsel sijnde
twee gardijnen en een valletje
aen de beststede  F 3

Linnen
Twaelf mans hembden  F 18
Twee dosijn servetten  F 20
Ses tafellakens  F 18
Ses slaeplakens  F 15
Negen mans nachtdasijes  F 4 - 10 -
Ses bonte neusdoeckiens  F 2
1 dosijn fijne sedefts (servetten?)  F 12

Op de hofstede van de overle-
den waren op sijn overlij-
den ( en naderhandt door de
inventariente verkocht) `t vol-
gende
Seven melck koeijen
Een pinck
Een kalf en een weijnigh hooij
t samen voor  F 350

945
Twee jonge bruijne paerden  F 180
Een kleijn root paertie een
kar met sijn kussen een ijs
sleetije met de thoom en toe-
behoren te samen voor  F 60
Een speelwagen met sijn kus-
sens en vordere toebehoren  F100
Een zegenen vorder vistuijgh  F 9 - 9 -
Ses heele melck vaten
vier halve ende  twee melckem-
mers een juck acht mouten
een nap een karnvat ses
starren een karn-melcxkuijp
een kruijwagen te samen  F 50
Twee paerde bitten  F 6
in de winckel in de Halsteegh
De winckelwaren bedragen
na voorgaende specificatie
te saemen de somme van
twee duijsent drie hondert
dertigh gulden 13 stuijvers  F 2330 - 13 -
De gemaeckte houte winckel
met alle sijn toebehoren van
doosen plancken toonbanc-
ken & te samen voor  F 100

Een obligatie van duijsent
gulden ten lasten van `t gemene
landt van een duijsent gulden
van sr. Hendrick de Ram ge-
koght op den 7 maert A 1680  F 1000

Een obligatie van twaelfhon-
dert gulden ten lasten als boven
gekoght van sr. van der Hagen
? maij A 1680  F 1200
De interesse van de voorgaende

946
obligatien bedragen te sa-
men den half jaer door een
gerekent omtrent ten tijden
van de overledenen de somme  F 44

Een stuckie landts
beplant
met boomen en een houte
huijsie staende en gelegen
bij Halfwegen Haerlem waer-
digh vijfhondert gulden  F 500

De inventarientes twee huijsen
genaemt de Leest ende de Beker van
outs sijn herbout in den jare 1678
en daer door verbetert de somme
van tweeduijsent gulden  F 2000

Van Anna Troost soo wegens
haer erfportie in de nalaten-
schap van haer broeder Bar-
nardus Troost van proces
kosten begravenisse en
voor `tgeen is betaelt aen de
kinderen van Johannes Troost
omdat sij de erffenisse van
haer broeder Barnardus
Troost op haer hebben getrans-
porteert bedragende te samen  F 249 - 13  - 4 -

Noch van deselve voor proces
kosten haer in`t particulier
aengaende  F 142 - 19 - 12

Van de crijsraet der stadt Am-
sterdam voor soo veel de

947
overledenen meer heeft uijt
gegeven als ontfangen de
somme van hondert
seven gulden 3 stuijvers  F 107 - 3 -

Van Engel Baers mr, schoen-
maker voor huur van 10(?). no-
vember A 1680 tot het overlijden
van den overleden sijnde on-
trent twee maenden tegens
vijfhondert gulden in`t jaer be-
draeght voor twee maenden
de somme van drieentaghtigh
gulden ses st. tien penn.  F 83 - 6 - 10
Van de schouwtin van Apkouw
voor winckelwaren  F 1 -  14 -
(= Abcoude)
( schouwtin = vrouw van de schout)
Van juffr. Sevenhoven voor dito  F 19 - 1 -
Van neef Jan Hoog huijsen  F 1 - 16 -
Van Juffr. Dornick voor dito  F 3 - 10 -
Van juffr. Fruijt voor d.  F 16 - 14 -
Van juffr. Lomel voor d.   F 22 - 4 -
Van Aeltien nicht voor d.  F 9 - 11 -
Van juffr. Garsteman voor d.  F 1 - 8 -
Van Annetien de naeijster  F 3 - 1 - 12
Van juff. Marta  F 1
Van sr. Jasper Limmers  F 5

Alsoo alle dese voor ..staande goederen ...-
staande huwelijck sijn aengekocht
en de laste staande  staande huwelijck gemaackt
salde  sulc d      p     me

Huijsraet

Vier oude spaense stoelen  F 6

948
Ses steene beeltijes   F 3 - : -
Ses gestreepte stoellen F 18 - : -
Een noteboome tafeltije   F 4 - : -
Een spiegel met een swarte lijst  F 2 - 10 -
Een lessenaer  F 1 - 10 -
Twee beddens en een peuluw te
saemen  F 50 - : -
Twee hooftkussens  F 2 - 10 -
Drie wolle dekens  F 6 - : -

Schilderijen
Een wapen metten acht kante ljst

Ijserwerck
Een visspit  F 2 - 10 -
Een loopspit   F 3 - : -
en rooster  F 1 - 10 -
Een hackmes  F : - 6 -
Een drooplepel  F : - 7 -
Een henghsel F 1 - : -
Een pannekoeckschopie  F : - 3 -
Twee leeuwericx spities  F : - 3 -
Een braetpan  F 1 - : -
Een tangh en asschop  F { - 14 -

Coperwerck
Een visketel  F 3 - : -
Twee staende kandelaers  F 1 - 16 -
Een vijseltie  F 2 - : -
Een schuijmspaen  F : - 10 -
Twee toebackdoosen  F 1 - : -
Twee kopere hanghblakers  F 1 - 10 -
Een vuur convoortije  F 1 - 10 -
Een metale boeck ende koeckxpan  F 2 - : -

Tin
Twaelf borden  F 4 - 16 -

949
Twee schotels van 8 lb  F 3 - 4 -
Twee schotels van 4 lb  F 1 - 12 -
Een bierkan  F 1 - 10 -

Silver
Twee lepels  F 10
Drie agate mesies met silvere
bantijes  F 6
Twee silvere soutvaetties  F 7

Glas en aerdewerck
Een roemer daer de kruijwagem
op staet een glase fluijt met
`t amsterdamse wapen  F 2
Ses aerde schaelen  F 1 - 16 -
Twaelf dito borden  F : - 8 -
Een groote aerde rouaense scho-
tel  F 1

Wolle goedt
Een leere kolder  F 5
Twee hoeden  F 3

Linnen
Een linne kiel  F 1 - 10 -
Drie peuluw lakens  F 6
Vier manshembden  F 4
Drie dosijn servetten  F 18
Vier tafellakens  F 8
Ses paer slaeplakens  F 25
Twaelf slopen  F 12
Ses paer mansmouwen  F 6
Vier dassen met kant  F 5
Drie nacht dasijes  F : - 18 -
Ses bonte neusdoecken  F 1 - 16 -
Een half dosijn mansmutsen  F 3

950
Een hofstede bestaende in een
huijs, bergh ende met een beplan-
tingh van een morgen landt
met vrught boomen staende
en gelegen op den uijtwegh
met omtrent twaelf morgen
landt daer achter, verkocht door de inven-
tariente aen sr. Jan Nobel
voor de somme van seven
duijsent tweehondert gulden  F 7200

De vorenstaande goederen en .... (
als geseijt die staande huwelijck sijn aengek )
sijn bij Jan Kruijwagen te huwelijcke

aengebraght en na sijn doodt nogh in

vaele behouden ..


Huijsraet

Een schenck tafeltie
Twee staete bijbels
Twee groene gardijnen (gordijnen)
een dito valletje
Een schoorsteen kleet
Een kantoir kasie
Een sleghte pars
Een luijer kasie
Een sackerdane houte kas
Een dito tafel
Een spiegel met een vergulde
lijst
Ses blaeuwe trijpe stoelen
Vier peere boome stoelen met
een dito armstoel
Een spiegel met een swarte lijst
Vier oude stoellen

951
Een schencktafeltie
Een kaersla
Ses kleer stocken
Ses trijpe stoell kussens
Ses oude streepte dito
Een hangh orlogie
Een gelt kasije met laettijes
Een lantarn
Een spiegeltie met een swarte lijst

Schilderije

Een bosschage van Hackert
Een maenneschijntie van der
Neer
Een somertije van dito
Een kleijn somertie van deselve
Een wintertije
Een groote maenneschijn
Een somertije en een winter-
tie
Twee stuckijes met koettijes
van der Neer
Een maenneschijntije van desel-
ve
Een boertije met een boerinetie
Een seetije
Twee lantschapijes van Hackert
Een koetije van der Neer
Een landtschapie sijnde een
hofstede
`t conterfeijtsel van Troost zal.
Een dito van de inventariente
Een geberghte
Een lantschapije van Wijnants
Een brantije en een somertie van
der Neer

952
Een vroutije in den kamer van
de Hoogh
Een zeetije
Een kleijn soomertie van Ruijs-
dael
Een heel oudt man
Een venus en Adonis
Een haringh en een witte broot
van Kick
`T conterfeijtsel van de prins
van orange
Drie conterfeijtsels sijnde de
inventarientes drie kinderen
Cornelis Barnardus en Anna
Een lantschap van Hackert
Een zeetije
Een maeneschijntie van Ruijsdael
Een brandtije van dito
Een nachije
`T conterfeijtsel van Dirck Troost
de ouden

Ijserwerck
Een knaep met een kopere blaker
Een tangh en asschap
Een ijzer decksel
Een kettingh

Coperwerck
Een vis ketel
Twee taert pannetijes
Een bedtpan
Twee staende kandelaers
Een vijsel
Een schuijm spaen
Twee kleijne vis ketelties
Een stoofpan
Een vleijs ketel
Drie kopere kransen

953
Een tangh en asschop
Vier kopere hangh blakers

Tin
Een gate betiel
Twee schotels van 12
Vier dito van 3
Vier dito van 8
Een bladt met gaten
Twaelef borden
Vier schotels van 6
Een kom
Een lamp
Een olij kan

Silver
Een silver soutvadt
Een agaet mesije met een dito forckje
met goude bantijes
Een silver tuijghie
Drie silvere trou penninghen
Een half dosijn eijer lepeltijes
Een haer borsteltije

Goudt
Een goude hoepringh
Een psalmboeck met gout beslagh

Glas en aertwerck
Een dosijn roemers
Een half dosijn bier glaesen
Ses aerde schaellen
Acht tafel borden
Twee sla-schotels

Wolle
Een swarte sijde samaer met
kant geboort
Een sarandijne dito sonder kant
Een lakense tabbart met een
dito rock

954
Twee swarte sijde rocken
Een witte satijne dito
Een rode lakense rock
Een rode sergie de dame dito
Vier beddens
Een kindere beddetie
Vijf peuluwen
Acht hooftkussens
Een wiegh kussentie
Vijf wolle dekens
Twee kindere dekenties
Twee bedt kleden
Een bedt sack

Linnen
Twee peluw lakens
Achtien vrouwe hembden
Drie dosijn servetten
Acht tafellakens
Twaelf slaeplakens
Achtien sloopen
Veerthien voorschooden
Twaelf treckmussen (mutsen)
Vier paer mouwen
Twee paer lubben met kant
(= strook aan kraag of mouwen,
ruim aangezet)
Ses paer platte mouwen
Twaelf neusdoecken
Ses neer stucken
Vier witte kapers
Vier cornet mutsen met kant

Porceleijn
Drie halve lampetten
Acht drielingen
Vijf dubbelde boter schotels
Drie dubbelde klap mutsen
Twaelf boter schoteltijes
Vier cauciertijes

955
Een bekertije
Een postelijne scheer becke
Ses kleijne caucierties
Drie postelijne kopijes
Twee kommen
Een dito wat klijnder
Een posteleijne doofpot
Twee posteleijne flesijes

Juwelen
Een paer pandanten met
dertigh steenen
Een ringh met een tafel
diamant
Een krop boot met veerthien
steenen
Een goude ringh met seven
steenen

Vordere effecten
Aen contant gelt een hon-
dert gulden
Een obligatie ten laste vant
gemeene landt van tweeduijsent
gulden op de naem van Clement
van Zorgen

Een huijs en erve staende en gelegen
in de Halsteegh van oudts genaemt
de Beker

956
Een huijs en erve staende en gelegen
nevens `t bovenstaende van oudts ge-
naemt de Leest

Bovenstaande ongetaxeerde goederen
en effecten sijn door de inventariente bij
Jan Kruijwagen te huwelijck aengebraght
ende op sijn overlijen nogh in vaele
bevonden ...  ....

Dootschult
Aen de kistemaker  F 19 - (inktvlek) - 8
Aen de backer  F 2 - 19 -
Aen de wijnkoper voor wijn  F 10
Aen de pastij backer voor een
vinnehoen  F 5 - 6 -
(venaison, wildbraad)
Aen de dragers sestien duca-
tons  F 50 - 8 -
Aen de aensprekers  F 25
Aen de gravemaker  F 11 - 5 -
Aen de aelmoesseniers  F 29
Aen de aensprekers  aen haer
voor verschot van rouwgoetderen
betaelt  F 26 - 8 -

957
Aen Valckenburgh voor
wijn betaelt  F 25 - 19 - 8

Schulden
Aen de inventarientes voor
zoon Cornelis van Buren sijn
vaders erffenisse sesduijsent
gulden  F 6000

Aen Anna Troost de inver-
tariente voor
dr. voor haer vaders en broe-
ders erffenisse te saemen  F 1020

Aen de inventariente selfs
voor pampier pennen en
inck in den jare 1681 en
1682 door haer gelevert
aen de wacht huijse der
stadt Amsterdam ende
deselve leverante in de
overledens rekeninge die in den
jare 1681 po. januarij is gestorven
in de rekeningh van de krijghs
raet gebracht  F 627 - 18 -
(voorgaande alinia is doorgestreept.)
de neven staande post
is als per abuijs .hier inne.
gebraght opt     van
de inventariente voort
deses gew,,,
(in kantlijn, door Anna Vooght
ondertekent)

Aen doctor Dortmont  F 4 - 4 -
Aen Olphert Gerrits hout-
koper  F 33 - 5 -
Aen Paulus Jacobs Schuijte-
maker  F 12 - 13 -

958
Aen Pieter Coellenburgh
houtkoper  F 41 - 11 -
Aen Jan Jillissen mr. tim-
merman  F 33
Aen Gerrit Kornelis kerf
bijl houdt koper  F 14 - 10 -
Aen Jacob Cornelis Hooghstraet
stalmeester  F 2 - 10 -
Aen Jochim Cornelis Mr. met
selaer  F 41 - 15 - 1
Aen Dirck Boeteman drucker  F 2 - 5 -
Aen mr. Jan Block chi-
rurgijn  F 12 - 6 -
Aen Cornelis Jeroensen
wagemaker  F 35 - 10 - 8
Aen Jacob Jans Luijten
voor poldergelt  F 24 - 11 - 12
Aen deselve voor verpon-
dinghen dijckgelt  F 43 - 9 - 4
Aan J: V jselmuijden voor
impost  F 33

959
Aen Harmen Barentz
hoefsmit  F 16 - 11 -
Aen Gerrit Hendricks hout-
koper  F 27 - 9 -
Aen Cornelis Claes vettewa-
rier  F 12 - 7 - 8
(handelaar in vette waren b.v. boter, spek,
worst, olie, kaarsen)
Aen de reken mr. voor 200ste
penningh  F 20
Aen Dominikus Hartkamp
voor hoorngelt  F 31 - 17 -
Aen Hendrick van Eijck steen-
koper  F 85 - 14 - 8
Aen Joannes Troost voor `t hel-
pen formeren van de over-
ledens vier krijghsraet
rekeninghe te saemen de
somme van  F 200
Aen verschot door hem gedaen  F 15 - 7 -
Aen Gerrit Doedenskalf nots,  F 8 - 16 -
Aen koster van Slooterdijck
voor impost  F 12 - 12 -
Aen Nicolaes Valckenburgh
voor wijn  F 64 - 14 - 8
Aen verpondingh van `t plaet-
sie halfwegen Haerlem  F 1 - 17 - 4
Aen Pieter Pieters Visscher  F 21 - 14 -
Aen Lucas Visscher hoefsmit  F 3 - 14 -

960
Aen de impost van de paerden  F 3 - 12 -
Aen Jan Jansen Maseijck
hoedekramer  F 19 - 6 -
Aen de koeckebacker Albert
Vinck  F 2 - 1 -
Aen Jan Bantijes lootgieter  F 2 - : - 8
Aen Niesije Keijsers voor een
obligatie met de verschenen
interesse  F 473
Aen Jan Fierchse Tiggelaer
grutter  F 6
Aen Claes Salm salmkoper  F 10
Aen impost van de wijnzeel
van `t landt  F 8
Aen deselve voor de stadt  F 3
Aen zoudtziep heere en re-
demptiegelt  F 28 - 12 -
Aen Willem van Zonst schoen-
maker  F8 - 12 -
Aen Rutgert Jans pompe-
maker  F 6 - 13 -
Aen mons. de Neuville
voor vijfhondert
gulden op intrest gehadt  F 500
Aen Jan Erickse Veldthoes
koussekoper  F 9 - 15 -
Aen Andries van de Vijver
cruijdenier  F 1 - 4 -
Aen Jacob Hofman pennekoper  F 13 - 2 -
Aen Harmen van Welen cleer-
maker  F 9 - 4 -

961
Aen Jan Uijttenhoven
cleermaker  F 47 - 6 -
Aen Matthijs Pipart kock  F 4 - 8 - 8
Aen Joannes Dove kock  F 1 - 12 -
Aen Lambert Vincent pa-
pierkoper  F 12 - 12 -
Aen Harmen Kordes lootgieter  F 13 - 2 - 14
Aen Christoffel Velthuijsen
hoedekramer  F 3 - 6 -
Aen Facke Gerbrants mr.
timmerman  F 33 - 1 - 12
Aen Barent Meijer Dirck mr.
schoenmaker  F 9 - 6 -
Aen Lambert Bellaert win-
kelier  F 46
Aen Carel de Meijer en comp-
frans coopman  F 500
Aen Anthoni Meabene als
boven  F 200
Aen de wed: Daniel Kick coop-
manswed.  F 140 - 15 -
Aen Elias de Pomare frans
coopman  F 27
Aen Beniamijn Philips als
boven  F 308 - 17 - 8
Aen Arent Haeck wincke-
lier  F 6
Aen Jan Broot en huijvrou
die op de hofstede gewoont
heeft voor huur  F 100
Aen Nicolaes Rogier voor
lanthuur  F 85 - 1 -

962
Aen Rokus van Molenschot
adv: in den Haegh  F 48
Aen Dirk Rob voor sijn on-
derhout stont noch te betale  F 260
Aen kniertien tot Halfwegen
Haerlem voor verteertgelagh  F 31 - 10 -
Aen Pieter Hogeboom voort
waernemen van de over
ledens officie  F 50

Waermede sij inver-
tariente verklaerden in
goeden gemoede alles aen-
gegeven te hebben we..
bekent is tot de voorz.
boedel te behoren sonder
ijets ter quader wegen
verswegen te hebben aldus
gedaen en geinventariseert va... op 21
april a. 1691 intbijsijn van Barent van der
Poorte Migiel Leblom als getuijgen

handtekeningen

testament anna vooght 21 april 1691 964 leeg.jpg
testament anna vooght 21 april 1691 967.jpg
testament anna vooght 21 april 1691 969.jpg
testament anna vooght 21 april 1691 971.jpg
testament anna vooght 21 april 1691 973.jpg

964 - 965

Er missen bladzijden. De potloodnotatie is van later datum.

966 - 967

968 - 969

970 - 971

972 - 973

967
Twee snoer paerlen om de
hals twee dick  F 200
Een snoer dito om de handen  F 300

Schilderije
Een brandt van lot  f 63
Een zee vaertien  F 15
Een somertije en een maenne-
scheijntie van der Neer  F 10

Huijsraat
Een ijsere plaet met kopere
ringen  F 10
Een ledicaant  F 25

De spaar pot van haere zoon
Cornelis van Buren  F 15

Diverse boecken van ver-
scheijde formaten en ....
...  waardigh eenhondert
gulden  F 100

Een winckel met diverse
france winckel waeren waar-
digh de somme van twee
duijsent gulden  F 2000
Aen contant gelt in ver-
scheijde spetien de saame van
vijfduijsentnegenhondert
gulden  F 5900

968
Een obligatie ten lasten van
Hollandt en west vries
lant opt comptoir van den
ontfanger d` willem in dato
17 februarij A 1653 op de naem
van Aernoudt van den Hem
ridder &. van sesthien hon-
dert gulden  F 1600

Een obligatie ten lasten als
boven op de naem van
Johannes Troost en Anna
Vooght van tweeduijsent
gulden F 979 geregistreert 296  F 2000

Een obligatie van sevenhon-
dert gulden ten lasten als
boven op den naem van
Mardagaeij Sinioor en verkoght
aen de selve  F 700
(= Mardachai Senior)

Een obligatie van duijsent
gulden ten lasten als boven  F 1000

Een obligatie van sesthien
hondert gulden ten lasten als
boven aan Mandagaeij Sinjoor
verkoght A 1676  F 1600

Een schepennen kennisse van
(schuld- of  pandbrief, voor schepenen
opgemaakt)
tweehondert gulden ten lasten
van Jan Willems schoenma-
ker ten behoeve van Meijndert

969
Meijnders in dato den 17 nov.
A 1649  F 200

Een obligatie van vierhondert
gulden ten lasten van de H:
schepen Grootenhuijs bij hem
gepasseert ten behoeven van
sijn dienstmaght en aen Abraham
van Buren de inventarjentes
eerste man zal: getransporteert  F 400

Een lijf rentebrief op de stadt
groenningen, en om land en ten
lijven van Barnardus en Anna
Troost van vijfhondert gulden
voor gelajeke somme verkoght
en getransporteert in blanco
voor de nots: Leendert Spruijt
in dato 9 julije A:1676  F 500
(Groenningen = Groningen)

De interesse van de voorz: obliga-
tien schepennen kennisse en
lijfrenten bedragende te
samen de somme van hondert
veertigh gulden  F 140

Een haelf iaar huijs huur van
t huijs van oudts genaemt de
Beker tweehondert vijfenseven-
tigh gulden  F 275

Noch quaem de inventari-
ente van de krijghsraat der
stadt Amsterdam p: resto
(per resto = als overschot, nog.)

970
van het slot van haer mans
zal: Joannes Troost sijn reeken:
de somme van twee duijsent
een hondert eenensestigh
gulden een stuijver  F 2161
De vorentstaande goederen sijn staande huwelijck ge...
sumeert en op t overlijden van Jan Kruijwagen met be...
Waer tegens schuldigh was

Aan de inventarjentes voor
zoon Cornelis van Buren voor
vaders erffenisse de somme
van sesduijsent gulden  F 6000

Aan de voor kinderen van
Johannes Troost zal: des inven-
tarjentes tweede man de
somme van drieduijsent
en vijfentwintgh guldens  F 3025 (doorgestreept)

Per netto van haar
lieden vaders en moeders
goet volgens accort  F 3025

De inventarjentes twee kin-
deren bij de voorz: Joannes
Troost geprocreert voor
henluijden vaders erffenisse
mede als per accort  F 1360

Aantgheen noch staende te
betaelen per resto van koop
penn: wegens thuijs genaemt
de Leest de somme van drie
duijsent vijfhondert vier-
entaghtigh gulden 6 stuijvers  F 3584: 6: -

971
Aan achsten penningh em-
mer lantaarn en straetgelt
van de inventarientes twee
huijsen de Beker en de Leest
voor een jaer  F 54

Aan Jacob Bartelsen stoel-
lemaker  F 7: - 4: -
Aan Jacob Suijderhuijs glase-
maker  F 8: - 5: 10:
Aan mr. Jan Coenderdengh
chirurgijn  F 3: - 3: -
Aan de tinnegieter  F 4: - 17: -
Aan Joris Doyer
schoolmeester  F 17: - 16: -
Aan Jan Jansen glasemaker  F 30: - 6: -
Aan Steenhoven steenkoper  F 14: - 14: -
Aan Elias de Pomare voor
winckelwaren  F 80
Aan Pieter van der Marekt
frans coopman als boven  F 177: - 11 -

Proces costen

Aan de nots: Steeman volgens
rekenn: soo aen de goede
mannen herbergier in mal-
ta en hem selvs  F 493 - 4: - 8: -
(= Gerrit Steeman)

Aan Jan Osbrugh boeck
houder  F 138: - 8: -

972
Aan de adv: Cornelis Hooge-
boom betaelt  F 77
Aan den nots: Jan damour F 218: - 10 : -
(Johannes D`amour)
Aan de deurwaerder B:
Pelkoor  F 16: - 6: -
Aan de adv: Vlaemmingh
in den Haagh  F 88:  - 4: -
Aan J: Cabbeljaau adv:  F 100: - 16: -
Aan Cornelis Vinck procureur  F 256: - - 8
Noch aan Jonas Cabbel-
jaauw  F 27: - 13: -
Aan gijsel kosten in den
Haagh betaalt  F 66: - 5: -
Aan raport gelt aan de
Hoogen raet betaelt  F 16: - 8: -
Aan Abraham Waermer-
huijsen nots:  F 6: - 6 : -
Aan den nots: Gerret Doe-
desse Kalf  F 5: - 3: -
(Gerrit Doedesz Kalf)
Aan de nots: Leendert
Fruijt  F 4: - 4: -
Aan Cornelis Troost volgens
rekenn:  F 6: - 14: -

Ende verklaerende sij inven
tariente in goede gemoede

973
Hier mede alles aangege-
ven te hebben wat haer
bekent is tot de voorz
ingebraghte goederen te
behoren sonder iets daer
in verswegen te hebben
Aldus gedaen e gejnvertariseert ...
op de 21 april A: 1691 int bijsijn van Barent
van der Poorte en migiel Leblom als getuijgen

handtekeningen

bottom of page